Είστε εδώ

Κανονισμός παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων στα Γιαννιτσά

09/01/2020

Ολόκληρο τον κανονισμό για προσωρινή ή μακροπρόθεσμη κατάληψη χώρου και τις γενικές ή ειδικές διατάξεις που προβλέπουν κάθε χρήση, όπως τραπεζοκαθίσματα, ανεμοφράκτες, φορτοεκφόρτωση, εμπορεύματα ή οικοδομικές εργασίες και άλλα μπορείτε να διαβάσετε το έγγραφο του δήμου εδώ.

Αντικείμενο και σκοπός του Κανονισμού.
Αντικείμενο του παρόντος κανονισμού είναι η θέσπιση προδιαγραφών και κανόνων για τη χρήση των πλατειών, πεζοδρόμων, πεζοδρομίων και λοιπών κοινόχρηστων χώρων, που είτε διαρκώς είτε πρόσκαιρα, χαρακτηρίζονται και χρησιμοποιούνται ως κοινόχρηστοι χώροι, σε όλη την έκταση του Δήμου Πέλλας. Οι κανόνες αυτοί, με την ψήφισή τους θα δεσμεύουν τις δημοτικές υπηρεσίες καθώς και τους χρήστες και όσους εκμεταλλεύονται τους χώρους αυτούς.

Σκοπός του παρόντος Κανονισμού είναι:
- Η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων και των επισκεπτών του δήμου.
- Η βελτίωση της αισθητικής εικόνας και λειτουργικότητας των κοινοχρήστων χώρων.
- Η ασφάλεια και προστασία της κίνησης των πεζών και η διευκόλυνση της κίνησης των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) στους κοινόχρηστους χώρους.
- Οι επιβαλλόμενες κυρώσεις στους παραβάτες.

‘Έκταση εφαρμογής
Ο παρών Κανονισμός αφορά:
- Στην χρήση σε όλη την έκταση του Δήμου Πέλλας.
- Στην προσωρινή ή μακροχρόνια κατάληψη του Κοινόχρηστου Χώρου με
α) τραπεζοκαθίσματα και κάθε άλλο σχετικό, λειτουργικό ή διακοσμητικό στοιχείο,
β) προσωρινές κατασκευές (ανεμοφράκτες, δάπεδα, περίπτερα κ.ά.)
γ) προσωρινά εργοτάξια και
δ) λοιπές χρήσεις (εμπορεύματα, οικοδομικά υλικά, φορτοεκφόρτωση βαρέων αντικειμένων κ.α.)

Ορισμοί
1. Κοινόχρηστοι είναι οι χώροι που σύμφωνα με το νόμο ή τη βούληση του ιδιοκτήτη τους προορίζονται για κοινή χρήση και η κυριότητα των οποίων ανήκει στο Δήμο Πέλλας. Τα κοινόχρηστα αποτελούν πράγματα εκτός συναλλαγής σύμφωνα με το άρθρο 970 του Αστικού Κώδικα, ενώ «σε κοινόχρηστα πράγματα μπορούν να αποκτηθούν με παραχώρηση της αρχής, κατά τους όρους του νόμου, ιδιαίτερα δικαιώματα, εφόσον με τα δικαιώματα αυτά εξυπηρετείται ή δεν αναιρείται η κοινή χρήση».
2. Τέλος χρήσης κοινοχρήστου χώρου θεωρείται η χρηματική παροχή που καταβάλλεται από τους χρήστες κοινοχρήστου χώρου έναντι ειδικού ανταλλάγματος (αντιπαροχής), το οποίο συνίσταται στη χρησιμοποίηση ορισμένου δημοτικού χώρου, έργου ή υπηρεσίας. Πρόκειται για τέλος ανταποδοτικού χαρακτήρα, με την έννοια ότι είναι ανάλογο του οφέλους που αποκομίζει ο φορολογούμενος από τη χρήση του παραχωρούμενου χώρου (ΣτΕ 140/89, ΔιΔικ 1990 ΣΕΛ.1228) και ανήκει στην κατηγορία των Γενικών ή Ανειδίκευτων Εσόδων.
3. Άδειες χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου, είναι ατομικές διοικητικές πράξεις, οι οποίες υπόκεινται σε ανάκληση κατά τις γενικές αρχές του Διοικητικού Δικαίου, του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και κατά τις ειδικές διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1080/1980, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα. Ειδικότερα η χορήγηση άδειας χρήσης Κοινόχρηστου Χώρου σε εμπορικά καταστήματα και ιδίως σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, προϋποθέτει την νόμιμη λειτουργία αυτών.
4. Ανανέωση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου είναι η επανάληψη της παραχώρησης χρήσης Κοινοχρήστου Χώρου με έκδοση νέας διοικητικής πράξης μετά από αίτηση του χρήστη.
5. Φορέας παραχώρησης Κοινόχρηστου Χώρου του παρόντος κανονισμού είναι ο Δήμος Πέλλας δια των αρμόδιων υπηρεσιών του.
6. Χρήστης του κοινοχρήστου χώρου είναι ο οικονομικός φορέας που αιτείται και αδειοδοτείται για τη χρήση Κοινόχρηστου Χώρου .
7. Ανάκληση άδειας κοινοχρήστου χώρου είναι η διοικητική πράξη, με την οποία αίρεται η ισχύς της πράξης παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστου χώρου. Αποσκοπεί όχι στην ποινική τιμωρία αδικήματος αλλά στη συμμόρφωση του υπόχρεου, προς τις ρυθμίσεις του Νόμου και του παρόντος κανονισμού.
8. Αυθαίρετη χρήση, θεωρείται η χρήση του Κοινόχρηστου Χώρου , χωρίς την προηγούμενη άδεια της Δημοτικής Αρχής (ΣτΕ 766/87 ΝοΒ 1990 σελ. 739). Αυθαίρετη θεωρείται επίσης και η χρήση Κοινόχρηστου Χώρου , κατά παράβαση των όρων της χορηγηθείσης άδειας, είτε αυτοί αφορούν το είδος της χρήσης και τη θέση ή έκταση του παραχωρημένου χώρου είτε τη διάρκεια της άδειας (άρθρο 13, παρ. 15, εδάφιο α', Β.Δ. 24/9-20/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν. 1080/80). Η διαπίστωση της αυθαίρετης χρήσης ενεργείται από υπαλλήλους του δήμου, από όργανα της Δημοτικής Αστυνομίας ή από την Αστυνομική αρχή (άρθρο 13, παρ. 8, εδαφ. γ', Β.Δ. 24/920/10.1958, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του Ν. 1900/90 & άρθρο 2, παρ. Α.29, Π.Δ. 23/2002 ΦΕΚ 19α).
9. Λυόμενη κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται από συναρμολογούμενα και αποσυναρμολογούμενα δομικά στοιχεία πιστοποιημένα από αρμόδιο φορέα που τοποθετούνται σε σταθερή βάση.
10. Πλάτος πεζοδρομίου, για την εφαρμογή του παρόντος κανονισμού το μήκος της καθέτου στον άξονα του πεζοδρομίου από την πρόσοψη του καταστήματος κ.λ.π. έως το ρείθρο της οδού. Ως παραχωρούμενος χώρος χρήσης πεζοδρομίου νοείται, βάσει του άρθρου 3 του Ν.1080/80, και ο χώρος μεταξύ της πρόσοψης ισόγειου καταστήματος επί του οικοπέδου και της οικοδομικής γραμμής του οικοδομικού τετραγώνου.
11. Πλάτος δρόμου σε κάθε σημείο είναι το μήκος της καθέτου στον άξονα της οδού μεταξύ δυο ρυμοτομικών γραμμών.
12. Προσβασιμότητα είναι το χαρακτηριστικό του περιβάλλοντος, που επιτρέπει σε όλα τα άτομα χωρίς διακρίσεις φύλλου, ηλικίας και λοιπών χαρακτηριστικών, όπως σωματική διάπλαση, δύναμη, αντίληψη, εθνικότητα- να έχουν πρόσβαση σε αυτό- δηλαδή να μπορούν να προσεγγίσουν και να χρησιμοποιήσουν τις υποδομές αλλά και τις υπηρεσίες (συμβατικές και ηλεκτρονικές) και τα αγαθά που διατίθενται στο συγκεκριμένο περιβάλλον.
13. Προσωρινή κατασκευή είναι η κατασκευή που αποτελείται εξ ολοκλήρου από ξηρή δόμηση και εγκαθίσταται σε ελαφρά βάση ή με σημειακή θεμελίωση επί τους εδάφους, τοποθετείται και απομακρύνεται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτεί εκτεταμένη υποδομή ώστε να αλλοιώνει σοβαρά το φυσικό έδαφος και δεν απαιτεί μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. Τοποθετείται για συγκεκριμένο σκοπό και διάρκεια σε οικοδομήσιμο ή μη χώρο.
14. Ρυμοτομική γραμμή είναι η γραμμή που καθορίζεται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και οριοθετεί το οικοδομικό τετράγωνο ή γήπεδο σε σχέση με τον κοινόχρηστο χώρο που το περιβάλλει ή εκτός σχεδίου περιοχή.

Plain text

  • Δεν επιτρέπονται ετικέτες HTML.
  • Διευθύνσεις ιστού και e-mail μετατρέπονται αυτόματα σε παραπομπές.
  • Αυτόματες αλλαγές γραμμών και παραγράφων.
CAPTCHA
Θέλουμε να προσδιορίσουμε ότι είστε πραγματικός χρήστης και να αποτρέψουμε μηχανικές αυτοματοποιημένες συνδέσεις.
Image CAPTCHA
Εισάγετε τους χαρακτήρες που φαίνονται στην εικόνα.

Κοινοποίηση